Gezonde bodem, gezonde plant

 
mycorrhiza's
bodembacteriën
mycorrhiza helpende
    bacteriën (MHB)

In de natuur leeft 85 % van de planten samen met mycorrhiza’s. Dat zijn nuttige bodemschimmels die een symbiose aangaan met de planten. Ze vergroten als het ware het wortelbereik. Zo’n zelfde samenwerking bestaat er met nuttige bodembacteriën.

De opnamecapaciteit van de wortels neemt daardoor met wel 700 % toe. De planten nemen veel gemakkelijker voedingsstoffen en water op. En net zo belangrijk: de gunstige schimmels en bodembacteriën bezetten de ruimte rond de wortels waardoor ziekteverwekkers veel minder kansen krijgen. Sommige schimmels doden zelfs actief aaltjes.

In schril contrast met de natuurlijke situatie staat het bodemleven in de groensector en de land- en tuinbouw. Dat is vaak heel arm. Vrijwel alle plantenziekten komen voort uit een bodemprobleem. De plant is verzwakt omdat hij onvoldoende water en voedingsstoffen op kan nemen. In zo’n situatie hebben ziekten volop kans om toe te slaan.

De oorzaak is een valse start. Planten worden vaak opgekweekt in ontsmette grond of een steriel substraat. Ze missen dan de nuttige mycorrhiza’s en bodembacteriën rond hun wortels. Dat gemis aan hulptroepen maakt de gewassen erg kwetsbaar.

Plant Health Cure biedt oplossingen voor dit probleem. Door nuttige bodemschimmels en – bacteriën in grote hoeveelheden in de bodem te brengen, maak je de plant krachtiger. Hij is dan veel beter bestand tegen ziekten, plagen en droogtestress.

Plant Health Cure levert zuivere mycorrhizasporen die gedroogd zijn met behoud van kiemkracht. Dat is zekerder dan wortelfragmenten met schimmeldraden (propagulen), want daarvan is niet gegarandeerd dat de nuttige schimmel nog leeft en bovendien kunnen op het substraat ook ziekteverwekkers groeien. Ook nuttige bodembacteriën kunnen wij op een zodanige manier isoleren en conserveren dat ze optimaal werkzaam blijven.

Plant Health Cure kan door een zeer gedegen kennis van bodemleven en isolatiemethoden een goede selectie aan levenskrachtige producten bieden, die de rhizosfeer (de directe omgeving van de wortels) snel koloniseren. Daarmee zorgen ze voor goed groeiende, stevige, gezonde gewassen met een hoge productie en een lage behoefte aan meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
 

Mycorrhiza’s: de stressmanagers van de natuur

Mycorrhiza’s komen van nature voor in of rond de wortels van bijna alle planten. Deze nuttige bodemschimmels leven in symbiose met de plant. Dat is een samenwerking met wederzijds voordeel. De plant voedt de nuttige schimmels met suikers. De mycorrhiza’s op hun beurt zorgen in ruil voor deze suikers dat de plant voedingsstoffen veel beter op kan nemen.

Doordat de schimmeldraden vele meters vanuit de wortels groeien en microscopisch dun zijn, komen zij op plaatsen waar wortels nooit kunnen komen.Het verlengde wortelstelsel wordt hierdoor honderden malen groter dan bij planten die het zonder deze hulptroepen moeten stellen. Daardoor kunnen ze veel beter water en voedingsstoffen opnemen.

Mycorrhizaschimmels zorgen voor de levende verbinding tussen het opnemende wortelsysteem en de bodembiologie. Een ruime mate aan wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de aanwezigheid van nuttige mycorrhizaschimmels de gezondheid van planten aanmerkelijk verbetert. Ook kunnen ze toe met minder meststoffen. Daarnaast worden organische meststoffen beter benut. De mycorrhiza's ondersteunen daarmee de weerbaarheid van planten. De groei verbetert en het gewas draagt meer vruchten van betere kwaliteit.

Planten met mycorrhiza’s kunnen beter tegen droogte, grote schommelingen van de temperatuur, pH-wisselingen, giftige metalen en bodemverdichting. Mycorrhiza’s zorgen ook voor een betere bodemstructuur door hun bijdrage aan de vorming van ‘bodemaggregaten’.

Het belang van een gezonde bodem voor gezonde planten wordt steeds meer duidelijk. Gecultiveerde planten groeien echter vaak in een bodem of op substraat dat juist een erg arm bodemleven kent. Hun weerbaarheid is daardoor geringer en het gewas is erg kwetsbaar. Dit is een duidelijk aandachtspunt in de land- en tuinbouw, groen-, tuin- en parkbeheer en bij de aanleg van bijvoorbeeld golfterreinen. Zeker planten die groeien in een stressvolle omgeving, zoals in steden op arme gronden, lijden onder het gebrek aan gezond bodemleven.

Een gezond bodemleven bestaat uit een omvangrijk complex aan micro-organismen. Mycorrhiza’s zijn een belangrijk onderdeel daarvan. Het bodemleven is te zien als een samenhangend voedselweb onder de grond. Het biedt aan een grote groep micro-organismen, zoals bacteriën, die leven van het voedsel dat de schimmeldraden en wortels afscheiden. Deze nuttige bodemorganismen zorgen voor een tegenwicht tegen ziektenverwekkers.

Door bij zaaien of aanplant de juiste mycorrhiza’s en bodembacteriën mee te geven, zal snel een nieuwe vorm van bodemleven ontstaan, waardoor planten beter aanslaan en gezonder groeien. Plant Health Cure heeft een uitgebreid programma mycorrhizaproducten.

Als u niet weet welke mycorrhiza's uw boom of plant nodig heeft dan kunt u ons altijd om raad vragen.
 

Nuttige bodembacteriën - essentieel voor een gezonde bodem

Bodembacteriën leven van organisch materiaal. Daarom zitten ze het meest in de humusrijke toplaag van circa 25 centimeter. In de directe omgeving van de fijne opnamewortels van planten, de rhizosfeer, is het aanbod aan lichtverteerbare organische stoffen het grootst. Er zijn volop afgestoten wortelcellen en afgescheiden suikers voorhanden. Daarom is de dichtheid van bacteriën het grootst in de rhizosfeer. Ook de aanwezigheid van zuurstof, water, minerale voedingsstoffen, gunstige pH en temperatuur spelen hierbij een rol.

Gezonde grond bevat miljarden bacteriën, er zijn duizenden soorten. Zij voeren vele belangrijke processen uit, die essentieel zijn voor het leven. Ze breken dode organische stoffen af, waardoor voedingsstoffen vrijkomen en weer beschikbaar zijn voor planten. Andere bacteriën zorgen voor reiniging van de grond en ze dragen bij aan een goede bodemstructuur.

  • Rhizobacteriën (wortelbacteriën) koloniseren de omgeving van de fijne wortels (rhizosfeer). Hiermee beschermen ze de wortels. Waar nuttige bacteriën hun plek innemen, vinden ziekteverwekkers geen plaats meer. De rhizobacteriën zorgen voor een gezonde plantengroei en bodemvruchtbaarheid.

  • Groeibevorderende bacteriën produceren een grote variëteit aan natuurlijke groeiregulatoren (auxine, gibberelline en cytokinine) die de conditie en groei van wortels stimuleren.

  • Stikstofbindende bacteriën leggen stikstof uit de lucht vast en maken deze beschikbaar voor de plant. Planten kunnen zelf geen stikstof uit de lucht opnemen.

  • Fosfaatvrijmakende bacteriën vergroten de beschikbaarheid van fosfaat voor de plant. Sommige soorten produceren fosfatase, een enzym dat fosfaat vrijmaakt uit organische verbindingen. Andere soorten lossen gebonden fosfaat op doordat ze organische zuren afscheiden.

  • Nuttige bacteriën maken ook andere elementen dan stikstof en fosfaat beter beschikbaar voor de plant.

  • Antagonistische (ziektewerende) bacteriën en schimmels (zoals Trichoderma) weren wortelziekten. Dat doen ze door antibiotische stoffen uit te scheiden die giftig zijn voor de ziekteverwekkers. Ook nemen ze ruimte in, die niet door schadelijke organismen bezet kan worden en consumeren ze het voedsel dat ziekteverwekkers in leven zou kunnen houden. Daarnaast parasiteren ze op de schadelijke bacteriën, schimmels en aaltjes.

  • Mycorrhizahelpers scheiden stoffen af die nuttige schimmels (mycorrhiza’s) helpen het wortelstelsel beter te koloniseren. Deze helperbacteriën zijn niet te vinden bij wortels zonder mycorrhiza’s. 

Bodembacteriën zijn een belangrijk onderdeel van het bodemleven: een complex systeem waarin oneindig veel bodemorganismen samenleven. Een goede balans in dit systeem is essentieel voor de gezondheid van de bodem. Gezonde bodems geven betere groeiresultaten en een aanmerkelijk kleinere ziektedruk. Alle teeltingrepen hebben een grote invloed. Het bodemleven is gevoelig voor chemische middelen, overmaat aan mineralen en grondbewerking. De balans kan in de goede richting hersteld worden door nuttige bacteriën in zeer grote hoeveelheden toe te voegen. Plant Health Cure levert producten waarbij nuttige bacteriën met een bewezen werking op de juiste manier geïsoleerd en geconserveerd zijn, zodat hun werkzaamheid intact blijft.

 

Mycorrhiza Helpende Bacteriën (MHB) zorgen voor betere mycorrhizavorming aan wortels.

Dr. Garbaye introduceerde in 1994 het concept van “mycorrhiza helpende bacteriën. Zijn publicatie vormde de aanzet tot een nieuw onderzoeksgebied van de Rhizosfeer ecologie voor  mycologen en bacteriologen. Twee specialisaties die betrekkelijk weinig kennis hebben van elkaars vakgebied. De Boer et al 2005 en Artusson et al in 2006 hebben goede aanzetten gedaan om te komen tot onderzoeken waarin de relatie tussen schimmels en bacteriën duidelijker werd. Het concept van Mycorrhiza Helpende Bacteriën (MHB) is intussen  wijd verbreid. Het system is niet specifiek afhankelijk van de soort mycorrhiza of de taxonomie van de MHB soorten. Er zijn al een aantal publicaties waarin de samenhang tussen MHB en Ectoycorrhizaschimmels wordt aangegeven. (Garbaye 1994, Artursson et al 2006, Duponnois 2006, Barea et al 2002) In het geval van de Endomycorrhiza’s zijn al vele voorbeelden in de literatuur te vinden sinds de eerste beschrijvingen daarover door Mosse in 1962.

 

Zowel bij de kolonisatie door Ectomycorrhiza’s als bij Endomycorrhiza’s is gebleken dat de kolonisatie van de wortels tot gemiddeld 5 maal hoger is als er samen met de mycorrhizasporen ook MHB worden ingezet. Deze onderzoeken zijn grotendeels uitgevoerd met de sporen van zowel Ecto- als Endomycorrhiza’s omdat de gebruikelijk toegepaste propagulen (of stukjes wortel) niet betrouwbaar konden worden ingezet. Zij bevatten veelal andere bacteriesoorten dan MHB waardoor onderzoek niet betrouwbaar kon worden uitgevoerd.

Dit is daarom één van de vele redenen waarom Plant Health Cure uitsluitend mycorrhizasporen levert in combinatie met MHB.